Alle services

VIPP Audits

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) heeft als doel dat ziekenhuizen in Nederland een digitaliseringsslag maken om de zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Dit houdt in dat zorginstellingen op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt.

Doctor typing


Instellingen voor medisch specialistische zorg (met uitzondering van academische ziekenhuizen, zijn verdeeld in de drie doelgroepen VIPP 1 = Ziekenhuizen, VIPP 2 = overige instellingen voor medisch specialistische zorg en VIPP 3 = GGZ-instellingen). Deze instellingen kunnen in de periode 2017-2021 in aanmerking komen voor een subsidie vanuit VWS om de patiënt digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot de eigen medische gegevens. In navolging van deze VIPP-programma’s is een vervolg subsidieprogramma opgestart ter stimulering van de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en tussen professionals onderling gericht op Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra (VIPP 5) met een einddatum van 30 juni 2023.


Door de subsidie gaan instellingen gestandaardiseerd patiëntgegevens ontsluiten, zodat:

  • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
  • patiënten de informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
  • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.


Als voorwaarde voor de subsidieverstrekking heeft VWS bepaald dat een IT-auditor (RE) moet vaststellen of de modules succesvol zijn afgerond op basis van handboeken opgesteld door VWS voor het uitvoeren van de eindtoets.


VIPP Audit

De VIPP-assessments worden door Register EDP-auditors (RE’s) uitgevoerd in het kader van het Raamwerk voor Assurance-opdrachten en dus conform de Richtlijn 3000. Het VIPP-assessment resulteert in een rapport met het oordeel van de auditor inzake de mate waarin het ziekenhuis heeft voldaan aan de gestelde eisen. Dit rapport dient als verantwoordingsinformatie voor de aangevraagde subsidie conform het Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional.


Hoe kan Secura helpen?

Met Secura’s brede security expertise is Secura een sterke partner voor de uitvoering van de VIPP-audit eventueel in combinatie met de DigiD audit. Daarnaast helpt Secura u ook graag met de NVZ.

Fact sheets

Secura Contact Shape

Raising Your Cyber Resilience


Ontdek wat de beste volgende stappen zijn om uw organisatie te beschermen tegen cyberaanvallen.

+31 (0) 88 888 31 00 Maandag - Vrijdag 09:00-17:00 info@secura.com
Partners van Secura

Cybersecurity is meer dan alleen techniek. Secura werkt daarom samen met partners op het gebied van compliance en risicomanagement, integrale applicatieveiligheid, privacy, IT- en internetrecht en certificering.